OM KLINIKKEN/NY PATIENT?

Lægeklinikken består af 3 faste læger og 2 vikarlæger der også er speciallæger i medicin, og hjælper 1-2 dage om ugen. 

Derudover har vi sygeplejersker og sekretær, og i fremtiden vil der komme uddannelseslæge, der skal være her som led i deres uddannelse.

Man kan booke tid hos den læge eller sygeplejerske man ønsker tid hos, men i drop in og akuttider, kan man ikke vælge læge.

Der er mange der ringer til os.

Vi er flere til at svare telefonen, så fortvivl ikke over kønummer, men ring igen hvis der er for lang kø, eller tryk * hvis det er akut.

*

Oprettelse af bruger til online konsultationer, tid- og  medicinbestilling:

For at kunne skrive email, bestille tider og recepter via hjemmesiden skal du oprette dig som bruger på patientportalen.

Klik på det gule felt i nederste højre hjørne på forsiden, hvorefter du viderestilles til Patientportalen.

Her skal du vælge feltet "Opret ny" bruger i højre side og udfylde felterne.

Du kan vælge at benytte NemID eller adgangskode til login.

Hvis du har problemer med at oprette dig er du velkommen til at kontakte klinikken så vi kan hjælpe dig.

*

Udlændinge/turister: ( see "In english")

Hvis du som udlænding bliver akut syg under dit ophold i Danmark fx under din ferie, har du ret til gratis akut sygehusbehandling efter de til enhver tid gældende regler.

Under dit ophold i Danmark har du som udlænding ret til akutte sundhedsydelser, som er nødvendige (herunder nødvendig undersøgelse og behandling hos en praktiserende læge), hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EU/EØS-land (dvs. EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz. Husk at vise dit blå EU-sygesikringskort.

Turister uden for EU/EØS-landene og Schweiz, som ikke er dækket af hverken det gule eller det blå sygesikringskort, skal selv betale for konsultationer. Har du en privat forsikring, kan du muligvis få udgifterne refunderet efterfølgende. Det er i så fald et anliggende mellem dig og dit forsikringsselskab.

 

GODE RÅD VEDR SYGDOM

Her kan du få børnelægernes tidp og råd til hvad du selv kan gøre og skal være opmærksom på, når dit barn er syg. 

I de små film får du også vejledning i hvornår du skal kontakte din egen læge, akuttelefon/lægevagt eller 112

https://www.regionh.dk/boernelaegernesboernetips/Sider/default.aspx

 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne på Jægersborgvej som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne på Jægersborgvej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Lægerne på Jægersborgvej indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

EG Clinea  (leverandør til vores journalsystem)

DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

EG Clinea/ Viptel (telefonleverandør)

DAK-E (digitale forløbsplaner for visse borgere med kroniske sygdomme)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger på klinikken].

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne på Jægersborgvej

Jægersborgvej 66A, 1.sal

2800 Kongens Lyngby

Danmark

1. Juli 2018.

 

Her kan du læse vores cookiepolitik

VORTEBEHANDLING

Vortebehandling- udføres ikke længere i klinikken

Vejledning:

Vorter skyldes smitte med en helt godartet virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt, og der kan derfor gå flere måneder, fra du er smittet til vorten viser sig på huden. Du smittes ved berøring af vorten, eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke ved at vorten bløder. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden opblødes af vand eller sved, øges risikoen for smitte.

Hvis du undlader at behandle vorterne, vil de forsvinde, når kroppen har udviklet immunitet. Hos de fleste børn forsvinder vorterne i løbet af 1-2 år, mens det hos voksne kan tage længere tid. Hvis du har haft en vorte i 5 år eller mere, smitter den ikke længere.

Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller at smitte andre med fodvorter.

Hjemmebehandling: 80 procent af vorter vil forsvinde indenfor 3 måneder, hvis der behandles konsekvent.

  • Påsmør fx Vortex (håndkøb) på vorten dagligt inden sengetid
  • Når det er tørt, dækkes vorten med vandfast plaster (kan være sleek eller gaffatape)
  • 2 gange ugentligt sæbebades vorten i 10 minutter. Herefter beskæres forsigtigt med en skalpel. Der fjernes så meget af vorten/det tørre hud som muligt. Når der ses små sorte prikker (små blodkar i vorten), stoppes beskæringen. Det skal helst ikke bløde, idet der så er risiko for infektion. Efter beskæring påsmøres Vortex/Verucid og plaster påsættes.
  • Behandlingen bør fortsætte, indtil vorten er væk (ofte måneder)
  • Man kan kontakte en fodterapeut hvis man ønsker hjælp til behandling.

Tålmodighed og vedholdenhed er det, det drejer sig om.
Der findes mange forskellige måder at behandle vorter på, men der findes ingen nemme løsninger. Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og kan være smertefuld.

 

Patientportal - RECEPTFORNYELSE, TIDSBESTILLING OG E-KONSULTATION